Jåa 1-3

E-skuvla jåarhkeskuvlen learoehkidie namhtah learoevierhtieh faalehte saemien 2.gïeline (Saemien 2 jïh 3).
Skuvlh utnijenommh jïh tjeakoesbaakoeh E-skuvleste dongkoeh.